வெளி உலகை உள்வாங்கு பல மொழி கல் சமூக அறிவியலை அறி பல தொழில் பயில் அறிவியலைத் தெரிந்துகொள் பொது அறிவைப் பெறு நிர்வாகத்தை கற்றுக்கொள் ஐம்புலங்களில் உணர் நடு நிலையோடு ஏற்றுக்கொள் பொழுதுபோக்கில் இன்புறு துறவுநிலை நில்  – சுமதி சுடர், பூனா