மார்கழி 12, 2047 செவ்வாய்  27.12.2016 மாலை 6.00 கி.இ.க. / ஒய்.எம்.சி.ஏ. பட்டிமன்றத்தின் வைணவத் தமிழ் வளப் பொழிவு 13   திருமங்கை ஆழ்வாரின் தமி்ழ்நயம்: முனைவர்  சிலம்பொலி  சு.செல்லப்பன்   தலைவர்: கவிஞர் அரிமா  இளங்கண்ணன்