அண்ணாநகர்த் தமிழ்ச்சங்கம் ஆடி 25, 2045 / ஆக. 17, 2014