கலைச்சொல் தெளிவோம்! 155. மாலைமாற்று வெருளி-Aibohphobia  ஒரு சொல்லைத் திருப்பிக் கடைசி எழுத்தில் இருந்து வாசித்தாலும் அதே சொல் வருதலை இருவழிச் சொல் என்பர். இதனை அவ்வாறு சொல்வதைவிடத் தமிழிலக்கணவியலில் உள்ள மாலைமாற்று என்னும் கலைச்சொல் பொருத்தமாக அமைகிறது. பிற மொழிகளில் அத்தகைய சொற்களைத்தான் பார்க்க முடியும். தமிழில் தொடர்களும் பாடல்களுமே உள்ளன. அத்தகைய பாடலுக்கு மாலை மாற்று எனப் பெயர். அதுவே இரு வழியாகவும் அமையும் சொல்லிற்கான பெயராக இங்குக் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. இது பற்றிய இயல்பு மீறிய பேரச்சம் மாலைமாற்று வெருளி-Aibohphobia கலைச்சொல்…