கருவிகள் 1600 : 441 – 480 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

  441. ஒற்றை அச்சுச் சுழல் நோக்கி –  single-axis gyroscope 442. ஒற்றை நிறமானி – monochrometer 443. ஒற்றைக் குறிகைநோக்கி – monoscope 444. ஒற்றைக்கட்ட மானி – single-phase meter 445. ஒற்றைப் பொன்னிழை மின்னோக்கி – Wilson electroscope 446. ஓசைமானி – toro meter 447. ஓட்ட வகைத் தொலை மானி – current-type telemeter 448. ஓட்ட வகைப் பாய்மமானி – current-type flowmeter :    மூடியும் திறந்தும் உள்ள தடங்களில் நீர்மத்தின் திசை வேகத்தை…

கருவிகள் 1600 : 401-440 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

401. ஒளிநுண் வரைவி – photomicrograph : ஒளிநுண் வரைவு- நுண்பொருள்களை நுண்ணோக்கி மூலம் படம் எடுத்துப் பெருக்குதல்(- மூ.520). ஒளிநுண் வரைவு என்பதை விட ஒளிநுண் வரைவி என்பதே சரியாக இருக்கும். 402. ஒளிப்பொருள் உறழ்மானி – twyman and greens interferometer – ஒளிசார் பொருள்களை ஆய்ந்தறிய பயன்படுததப்படுவதால், ஒளிப்பொருள் உறழ்மானி எனலாம். 403. ஒளிபேசி – photophone : ஒளிபேசி – ஒருவர் பேசுவதைச்சிறிது தொலைவிற்கு ஒளிக்கற்றைவாயிலாகச் செலுத்தும் கருவி (-மூ 521) 404. ஒளிமானி – lucimeter /photometer…

கருவிகள் 1600 : 361-400 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

361. ஒப்புநோக்கு அடர்த்திமானி  – comparator-densitometer 362. ஒப்புமானி – machometer / machmeter  : விமானக்காற்று ஒப்புவிசைமானி: காற்று வேகத்தின் கூறளவாக விமான வேகத்தை கணித்தளவிடும் கருவி (-செ.).ஒலி விரைவிற்கும் விண்ணூர்தி விரைவிற்கும் உள்ள ஒப்புமையைக் காட்டும் கருவி. எனவே சுருக்கமாக ஒப்பு மானி எனலாம். 363. ஒல்லைமானி – velometer :  காற்றின் விரைவை அல்லது காற்றின்ஊடாகச் செல்லும் விண்ணூர்தியின் விரைவை அளக்கும் கருவி. வேகம் என்னும் பொருளில் தமிழில் கதழ்வு, கடுகல், முடுகல்,வல்லை, ஒல்லை முதலான 12   சொற்கள் உள்ளன…

கருவிகள் 1600 : 321-360 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

  321. எதிர்முனைக்கதிர் மின்வலி மானி – cathode-ray voltmeter 322. எதிர்வினைப்பு மானி – reactive meter 323. எதிரிருமடி ஒளிமானி – jollys photometer : எதிர் இருமடி விதி (Inverse-square law) யின் அடிப்படை யில் உருவாக்கப்பட்ட ஒளிமானி. 324. எதிருரு நோக்கி – stratton pseudoscope : முப்பருமான நோக்கியில் ஒரு வகை. இதிலுள்ள கண்ணாடிகள், வல, இடப் பார்வைகளைத் தலைகீழ் முறையில் காட்டும். 325. எதிரொலிமானி – echometer 326. எதிரொளி விகித மானி – glossimeter/…

கருவிகள் 1600 : 121 – 160 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

  121.  இடைவீழ் மழைமானி    –    interceptometer  :        மரங்களின் கீழ் அல்லது இலைதழைகளின் வழியாக விழும் மழையளவை அளக்கும் மழைமானி. இடைவெட்டு மழைநீர் அளவி (-இ.) எனச்சொல்வதைவிட இடைவீழ் மழைமானி என்பது ஏற்றதாக அமையும்.     122.   இடையீட்டு அளவி –  slip gauge / Gauge block / gage block / Johansson gauge / Jo blocks  : இடைவெளியைத் துல்லியமாக அளவிடும் கருவி. நேர் பொருளாக நழுவு அளவி / நழுவல் அளவி என்றெல்லாம் சொல்லாமல்…