குவிகம் இணைந்து நடத்தும் சிறுகதைப் போட்டி முதல் பரிசு உரூ.5000/ இரண்டாம் பரிசு உரூ-3000/ மூன்றாம் பரிசு  உரூ.2000/ கதைகள் வந்து சேரவேண்டிய இறுதி நாள் நவம்பர் 30,2023 அனுப்ப வேண்டிய மின்வரி !  magazine.kuvikam@gmail.com