தலைப்பு-திருக்குறள் ஒப்புயர்வற்ற நூல், க.த.திருநாவுக்கரசு : thalaippu_thirukkural_oppuuyarvattra_nuul

திருக்குறள் ஒப்புயவர்வற்ற நூல்

  திருக்குறள், மனிதன் ஒவ்வொருவனும் அடைய வேண்டிய குறிக்கோள் மட்டும் நன்மை பயப்பதாக இருந்தால் போதாது; அதை அடைவதற்கு அவன்மேற்கொள்ளும் செயல்முறைகளும் தூய்மையானவையாகவும் சிறந்தனவாகவும் இருத்தல் வேண்டும் என்பதை வற்புறுத்தும் ஒப்புயவர்வற்ற நூலாகும்.

திருக்குறள் மணி க.த.திருநாவுக்கரசு:

ஒளிவிளக்கு:

பக்கம்.15