சூசை-விருது10 - suusai_virudhu10

இனிய நண்பர்களே!

மாசி 09, 2047 – 21 02 2016 பிற்பகல் 3.00 மணிக்குத்

திருச்சிராப்பள்ளி தூய பவுல்இறையியல் கல்லூரியில்

பாவாணர் தமிழியக்கக் கூட்டம்

 

தலைப்பு : “தாய்மொழிநாள்”

பன்னாட்டு மன்றம் (U.N.O) அறிவித்தநாள்.

வங்காளர்கள் பங்களாதேசத்தில்தாய்மொழிக்காக உயிர் நீத்தநாள்.

தாய்மொழி உணர்வு தாய்மொழிவழிக்கல்வி உலகத்தாய்மொழிக்காப்பு போர்கள். இந்தி எதிர்ப்புப்போர்பற்றிய என்(இ.சூசை) உரை .

நண்பர்கள்,  மாணவர்கள் வருக! வருக!

இ.சூசை