மாசி 14,16-2051 / 27-28.02.2020

முற்பகல் 10.00 முதல்

பன்முக நோக்கில் அயலகத் தமிழ்ப்படைப்புகள்

பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்

உலகத்தமிழ்ச்சங்கம், மதுரை