ஆவணி 12, 2051 / 28.08.20 / மாலை 4.00

உலகத் தமிழ்ச் சங்கம், மதுரை, இணையத் தமிழ்க்கூடல்

கூடலுரை : முனைவர் இரா.விமலன், சிங்கப்பூர்

தலைமை : முனைவர் ப.அன்புச்செழியன்

 பதிவுப்படிவம்
https://tinyurl.com/y3wgyvgd

இணைப்பு
https://tinyurl.com/ybkpa3oj

பின்னூட்டப் படிவம்
https://tinyurl.com/y5lrxhes