பேராதனைப்பல்கலைக்கழகம், இலங்கை
பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கு, இலங்கை மே 2020
பொருள்: தமிழ் நவீன இலக்கியம் (2000 முதல் 2019 வரை)