புதுயார்க்கு தமிழ்ச்சங்கம்

வெள்ளிதோறும் இலக்கிய உலா

அமெரிக்கா: மார்கழி 02, 2052 / சனி / 17.12.2021 இரவு 9.00

இந்தியா:  மார்கழி  03 / ஞாயிறு /

18.12.2021 நேரம் காலை 7.30

சிறப்புரை : பதிவர்

இ.பு.ஞானப்பிரகாசம்

அன்றாட வாழ்வில்

தமிழ்ப்பயன்பாடு

மெய்ந்நிகர் நிகழ்ச்சிக்கான கூட்டப்பதிவு விவரங்களை அழைப்பிதழில் காண்க.