வட அமெரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப்பேரவை
தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான போட்டி
பன்னாட்டு ஓவியப்போட்டி