சிக்காக்கோ தமிழ்ச்சங்கம்
ஆசியவியல் நிறுவனம், சென்னை
உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றம், அமெரிக்கா

இணைந்து நடத்தும்
5ஆவது உலகத்திருக்குறள் மாநாடு, சிக்காகோ

பங்குனி 23-25, 2055 வெள்ளி – ஞாயிறு

ஏப்பிரல் 5-7, 2024

கட்டுரைச் சுருக்கம் வந்து சேர வேண்டிய இறுதி நாள்

கார்த்திகை 14, 2054 / 30.11.2023

முழுக் கட்டுரை வந்து சேர வேண்டிய இறுதிநாள்

தை 17, 2055 / 31.01.2024

மின்வரி, தளம், கட்டுரைத் தலைப்புகளை அறிக்கையிதழில் காண்க.