அனைத்துலகத் திருக்குறள் மாநாடு, குமரி, 2017

 வைகாசி 03 – 05, 2048 / 17 – 19 மே 2017  

பங்களிப்பும் படைப்பும் வேண்டல்

அழை-திருக்குறள் மாநாடு, குமரி2017 - 01 ; azhai_thiukkuralmaanadumay2017_01 அழை-திருக்குறள் மாநாடு, குமரி2017 - 02 ; azhai_thiukkuralmaanadumay2017_02 அழை-திருக்குறள் மாநாடு, குமரி2017 - 03 ;azhai_thiukkuralmaanadumay2017_03

ஆங்கிலத்திலுள்ள முழுவிவரத்திற்கும் பதிவுப்படிவத்திற்கும்  காண்க : http://thiru2050.blogspot.in/2016/11/2017_18.html

 

ஆசியவியல் நிறுவனம், சென்னை
உலகத்தமிழர் பேரவை, மொரிசியசு