பங்குனி 14, 2052 / சனி / 27.03.2021

இரவு 8.30 ( கிழக்கு நேரம், அமெரிக்கா)    

கூட்ட எண் : 954 1812 2755

tinyurl.com/FeTNA2020ik

வடஅமெரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் பேரவை

இலக்கியக் கூட்டம்

மணிமேகலையும் தேரீ காதையும்: 

முனைவர் இர.விசயலட்சுமி