தமிழே விழி!                                                                                        தமிழா விழி!

தமிழ்க்காப்புக்கழகம்

சமற்கிருதம் செம்மொழியல்ல

இணைய அரங்கம் 12

யசுர் வேதம் செவ்விலக்கிய நூலல்ல

ஐப்பசி 14 , 2052 / ஞாயிறு / 31.10.2021 /

காலை 10.00

கூட்ட எண்: 864 136 8094 ; புகு எண்: 12345

அணுக்கிக்கூட்ட இணைப்பு :: https://us02web.zoom.us/j/8641368094?pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09 (map)

வரவேற்புரை: செல்வி து.அழகுதரணி

தலைமையுரைஇலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

உரையாளர்கள்:

புலவர் அ. துரையரசி

செல்வி சி.வானிலா

நிறைவுரை:  தோழர் தியாகு

நன்றியுரைதிருவாட்டி கு.புனிதா சிவக்குமார்

அன்புடன்  தமிழ்க்காப்புக்கழகம்