தை 03, 2053

ஞாயிறு மாலை 6.30

16.01.2022 

இலக்கிய அமுதம் + குவிகம்

வள்ளுவர் விள்ளாத வள்ளுவம்

வள்ளுவம் விள்ளாத வள்ளுவர்

சிறப்புரை : மருத்துவர் அ.சிவசுப்பிரமணியன்

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.  நிகழ்வில் இணைய
             நுழைவு எண் 619 157 9931

கடவுச் சொல் /  Passcode:  kuvikam123     

அல்லது
 
https://bit.ly/3wgJCib இணைப்பு
நம் வலை youtube இணைப்பு
https://bit.ly/3v2Lb38