இலக்கிய அமுதம், குவிகம் இணைந்து வழங்கும்

இணைய வழி அளவளாவல்

கவி.கா.மு.செரீபு

சிறபபுரை : திரு காதர் செரீபு

 

மாசி 15, 2053 ஞாயிறு 27.02.2022 மாலை 6.30

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.    நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்க விரும்புகிறோம்.

நிகழ்வில் இணைய

நுழைவு எண் 619 157 9931
கடவுச் சொல் /  Passcode:  kuvikam123   

அல்லது
 
https://bit.ly/3wgJCib இணைப்பு

நம் வலை youtube இணைப்பு
https://bit.ly/3v2Lb38