ஆனி 11,2052 / வெள்ளி /

26.06.2021 மாலை 4.00

இணையத் தமிழ்க்கூடல் 28

இந்திரவிழா –  மீள்பார்வை

உலகத்தமிழ்ச்சங்கம், மதுரை

தலைமையுரை :  தா.இலலிதா

கூடலுரை : முனைவர் ந.தமிழ்மொழி