தமிழ்க்காப்புக்கழகம்

இலக்குவனார் இலக்கிய இணையம்

இணைய அரங்கம்

ஆவணி 27, 2052 ஞாயிறு 12.09.2021 காலை 10.00

என்றும் வேண்டும் தமிழ்ப்பூசைகளும் தமிழ்ப்பூசாரிகளும்

 

கூட்ட எண்: 864 136 8094 ; புகு எண்: 12345

அணுக்கிக்கூட்ட இணைப்பு : https://us02web.zoom.us/j/8641368094?pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09(map)

வரவேற்புரை: முனைவர் பா.தேவகி

தலைமையுரை : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

சிறப்புரை:  பேரூர் ஆதினம் திருப்பெருந்திரு

சாந்தலிங்க மருதாசல அடிகளார் அவர்கள்

பொழிஞர்:

கவிஞர் இலட்சுமி குமரேசன்

புலவர் அ. துரையரசி

புலவர் .. இளங்குமரன்

.பு.ஞானப்பிரகாசன்

தொகுப்புரை: தோழர் தியாகு

நன்றியுரை : கவிஞர் தமிழ்த்தாசன்

 அன்புடன்

 தமிழ்க்காப்புக்கழகம்

இலக்குவனார் இலக்கிய இணையம்