தை 30, 2048 ஞாயிற்றுக்கிழமை பிப்பி்ரவரி 12, 2017

காலை 9.15 மணி முதல் மாலை 5.30 மணி வரை

சல்லடியன் பேட்டை, பள்ளிக்கரணை 600 100

ஆதிரை பதிப்பகம்

ஈகரைத் தமிழ்ச்சங்கம்

ஈப்போ முத்தமிழ்ப்பபாவலர் மன்றம்

ஆசான் நினைவு கலை  அறிவியல் கல்லூரி