ஆவணி 03 / 19.09.2021

ஞாயிறு மாலை 6.30  

குவிகம்

இணையவழி அளவளாவல் நிகழ்வு

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்நிகழ்வில் இணைய
கூட்ட எண்  /  Zoom  Meeting ID: 619 157 9931
கடவுக்குறி  /  Passcode: kuvikam123   
பயன்படுத்தலாம் அல்லது

https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09

இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.