மார்கழி 26, 2051 / 10.01.2021

ஞாயிறு மாலை 6.30

குவிகம் இணைய அளவளாவல்

ம.வே.சிவகுமார்

எனும்

நண்பனும் படைப்பாளிகள்

கூட்ட எண் : 619 157 9931

கடவுச் சொல் : kuvikam 123

அல்லது  
 https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09

இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்  

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.   நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்கி 19.30 மணிக்கு முடிக்க விரும்புகிறோம்