வைகாசி 30, 2052 / 13.06.2021

ஞாயிறு  மாலை 6.30

குவிகம் இலக்கிய வாசல்

உரையாளர் :

நெய்வேலி சந்தான கோபாலன்-சங்கீதமும் நகைச்சுவையும்

 நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.  நிகழ்வில் இணைய
கூட்ட எண் / Zoom  Meeting ID: 6325928036
புகு சொல் / Passcode: kuvikam123   
பயன்படுத்தலாம் அல்லது

https://us02web.zoom.us/j/6325928036?pwd=WG1EM2tYZU0xaExaMng3SHB6Y2lYdz09
இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.