குவிகம் இணையவழி அளவளாவல் 

குவிகம் இலக்கிய வாசல்

ஆனி 27, 2052 / 11.07.2021

ஞாயிறு மாலை 6.30

பரவிசைத் தந்தை

மருத்துவர் நித்தி கனகரத்தினம் வழங்கும்

“என் இசையும் என் கதையும்”

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.  நிகழ்வில் இணைய

கூட்ட எண்  / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931

கடவுக் குறி / Passcode: kuvikam123  

பயன்படுத்தலாம் அல்லது

+https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09
இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம் .