ஆடி 16, 2052 / ஞாயிறு

01.08.2021 மாலை 6.30

குவிகம் இணையவழி அளவளாவல்

குலை குலையாய் முந்திரிக்காய்

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.  நிகழ்வில் இணைய
கூட்ட எண்  / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931
கடவுக் குறி / Passcode: kuvikam123  
பயன்படுத்தலாம் அல்லது
இணைப்பு    https://bit.ly/3wgJCib
youtube இணைப்பு
https://bit.ly/3v2Lb38