ஐப்பசி 02, 2051 / 18.10.2020

குவிகம் இலக்கிய வாசல்

 

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.   நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்கி 19.30 மணிக்கு முடிக்க விரும்புகிறோம்      
 நிகழ்வில் இணைய
கூட்ட எண் / Meeting ID   : 851 2512 3872
கடவுக்குறி Passcode     : 340286
பயன்படுத்தலாம் அல்லது
https://us02web.zoom.us/j/85125123872?pwd=VmJGMHRGeHhHRE5qQVVnSzdNZUx1UT09
இணைப்பைச் சொடுக்கலாம்