ஆவணி 14, 2051 / 30.08.20 /

ஞாயிறு  மாலை 6.30

கவிஞர் கு.மா.பாலசுப்பிரமணியம்

நூற்றாண்டு நிகழ்வு

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு 
முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்
 நிகழ்வைச்  சரியாக 18.30  மணிக்குத் தொடங்கி 19.30 மணிக்கு 
முடிக்க விரும்புகிறோம் .
நிகழ்வில் இணைய கூட்ட எண் : 873 0742 1029  –  கடவுக்குறியீடு  021268 பயன்படுத்தலாம்
அல்லது   

https://us02web.zoom.us/j/87307421029?pwd=ckVDSG5DeCtHWExvQVhKMDVnNFpTdz09  
இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம் .