மார்கழி 11, 2052 ஞாயிறு 26.11.2021

மாலை 6.30

குரு சீடர் பரம்பரையம்

பிள்ளை – உவேசா –  கிவாச

சிறப்புரை: கீழாம்பூர் சங்கர சுப்பிரமணியன்

ஆசிரியர், கலைமகள் திங்களிதழ்

கூட்ட எண்  / Zoom  Meeting ID:  619 157 9931
கடவுச் சொல் /  Passcode:

 kuvikam123   பயன்படுத்தலாம் அல்லது
https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09