ஆடி 32, 2051 / 16.08.2020 ஞாயிறு மாலை 6.30

குவிகம் இணைய அளவளாவல்

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.  நிகழ்வைச்  சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்கி 19.30 மணிக்கு முடிக்க விரும்புகிறோம் .
நிகழ்வில் இணைய
கூட்ட எண்  86837331552  – (கடவுக்குறியீடு தேவையில்லை)    பயன்படுத்தலாம் அல்லது 

https://us02web.zoom.us/j/86837331552

இணைப்பைச் சொடுக்கலாம்.