மார்கழி 25, 2052 / 09.01.2022

ஞாயிறு மாலை 6.30

குவிகம் இணைய அளவளாவல்

நுழைவு எண் 619 157 9931
கடவுச் சொல் /  Passcode:  kuvikam123   

அல்லது
 
https://bit.ly/3wgJCib

குவிகம் நகைச்சுவை நிகழ்ச்சி நடத்துபவர்:  சுவாமிநாதன்