பங்குனி 12, 2050 செவ்வாய் 26.03.2019

மாலை 6.00

சிலப்பதிகாரம் – தொடர் சொற்பொழிவு

தலைமை: கவிஞர் கா.வேழவேந்தன்

சிறப்புரை:  பேரா.மா.வயித்தியலிங்கன்