பெரியார் நூலக வாசகர் வட்டம்

2058 ஆம் நிகழ்வு

புரட்டாசி 2 & 3, 2045 & /செப்.18 & 19, 2014

சிறப்புரை  கி.வீரமணி

azhai_periyar_annasep18