தமிழே விழி!                                                                                     தமிழா விழி!

செல்வத்துள் செல்வம் செவிச் செல்வம், அச்செல்வம்

செல்வத்துள் எல்லாம் தலை (திருவள்ளுவர், திருக்குறள், 411)

வைகாசி 13, 2055  **** 26.05.2024  காலை 10.00

கூட்ட எண் / Meeting ID: 864 136 8094  ; 

கடவுக்குறி / Passcode: 12345

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் எழுதிய

‘தமிழ்ப்போராளி

பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்’ நூல் குறித்து