தை 17, 2051 வெள்ளிக்கிழமை 31.01.2020
முற்பகல் 11.00
உலகத்தமிழ்ச்சங்கப் பெருந்திட்ட வளாகம், மதுரை

கூடலுரை:  சித்தர்கள் பாடல் – ஒரு பார்வை –

முனைவர் மோசசு மைக்கேல் பாரடே