தமிழ்க்காப்புக் கழகம்

ஆடி 29, 2053 / 14.08.2022 ஞாயிறு 

காலை 10.00 இணைய வழி

இந்திய விடுதலை நாள் உரையரங்கம்

தமிழ், தமிழர், தமிழ் நிலம்

– இந்திய விடுதலைக்கு முன்னும் பின்னும்

உரையாளர்கள்:

தோழர் தியாகு

தோழர் பொழிலன்

திருவாட்டி புனிதா சிவக்குமார்

வரவேற்புரை: திரு. ப.சிவக்குமார்

தலைமையுரை : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

நன்றியுரை: : தமிழாசிரியை (உ)ரூபி

கூட்ட எண் / Meeting ID: 864 136 8094 ; கடவுக்குறி / Passcode: 12345

அணுக்கிக்கூட்ட இணைப்பு : https://us02web.zoom.us/j/8641368094?

pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09 (map)    

ஒட்டார்பின் சென்றொருவன் வாழ்தலின் அந்நிலையே

கெட்டான் எனப்படுதல் நன்று

(திருவள்ளுவர், திருக்குறள் 967)