ஆனி 28-30, 2046 / சூலை 13 -15,2015 

இரவு 7.00 8.30

சென்னை

அருள்மிகு கமல விநாயகர் சத் சங்கம்

 புரசைத் திருநெறிக்கழகம்

azhai_thiruvasakam-thirukkural01

azhai_thiruvasakam-thirukkural02