சித்திரை 11, 2048 திங்கள் ஏப்பிரல் 24, 2017 மாலை

அனைத்திந்தியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம்

புலவர் தி.வே.விசயலட்சுமி எழுதிய

‘இலக்கிய ஆய்வுகள்’ நூல் வெளியீடு

பாரதிய வித்தியாபவன் சிற்றரங்கம், சென்னை 600 004