புரட்டாசி 21, 2053 / 08.10.2022

தலைமையுரை: தவத்திரு சாந்தலிங்க மருதாச்சல அடிகளார்