மாசி 16, 2047 / 28.02.2016

அன்புடையீர் வணக்கம்,
நமது தமிழே நமக்கு வளம்
நமது உணவே நமக்கு  நலம்..

அன்புடன்,
வெற்றிச்செழியன்

அழை-பாவேந்தர்பள்ளி-உணவத்திருவிழா01 : azhai_paventharpalli_unavuthiruvizhaa01 அழை-பாவேந்தர்பள்ளி-உணவத்திருவிழா02&03azhai_paventharpalli_unavuthiruvizhaa02and03 அழை-பாவேந்தர்பள்ளி-உணவத்திருவிழா04 :azhai_paventharpalli_unavuthiruvizhaa04