சித்திரை 02, 2050  செவ்வாய்க் கிழமை16.04.2019

இராணி சீதை அரங்கம்

603, அண்ணாசாலை, சென்னை 600 006

விருதாளர்கள்  : வெளி இரங்கராசன்,யூமா வாசுகி

தொடர்பிற்கு – 98843 96054