மாமன்னன் இராசேந்திர சோழன் அரியணை ஏறிய

1000 ஆவது ஆண்டுவிழாவை முன்னிட்டுக்

‘கண்ணியம்’ அன்பர்களுக்குக் கவிதைப் போட்டி

இறுதி நாள் : ஐப்பசி 13, 2045 / 30.10.2014

kavithai-poatti-kanniyam01

gangaikondacholapuram17