பன்னாட்டுத்  தமிழர் சந்திப்பு

 

ஐப்பசி 26  முதல் ஐப்பசி 29 வரை

நவம்பர் 12 முதல் 15  வரை

 கோலாலம்பூர்

சென்னை வளர்ச்சிக் கழகம்

உலகத்தமிழர் பொருளாதார அற நிறுவனம்

 

azhai_ulaga thamizhar porulaathara maanadu2015_p1 azhai_ulaga thamizhar porulaathara maanadu2015_p2 azhai_ulaga thamizhar porulaathara maanadu2015_p3 azhai_ulaga thamizhar porulaathara maanadu2015_p4