குவிகம் இணையவழி அளவளாவல்

ஆவணி 13, 2052

ஞாயிறு 29.08.2021

மாலை 6.30

வண்ணதாசனும் கல்யாண்சியும்

சிறப்புரை: கணேசராமன்

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.

  நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்க விரும்புகிறோம்      
நிகழ்வில் இணைய 

கூட்ட எண்  / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931

கடவுக் குறி / Passcode: kuvikam123                                                   

அல்லது 
இணைப்பு    https://bit.ly/3wgJCib
youtube 
இணைப்பு
https://bit.ly/3v2Lb38