சித்திரை 17 , 2047  / ஏப்பிரல் 30   2016

காலை 9.00 முதல் இரவு 8.00 வரை

இலாக்சுபோர்டு பள்ளி அறக்கட்டளை

மேல்நோக்கு வளைகுறி :arrow-pointing-to-right

 

சிறப்பு விருந்தினர்:                சிவஞான பாலையா சுவாமிகள்கீழ்நோக்கியவளைகுறிcurved arrow down

 

 சித்திரை 18, 2047  / ஏப்பிரல்  மே 1, 2016

காலை 9.00 முதல் இரவு 8.00 வரை

உயர்வாசல் குன்று முருகன் ஆலயம்

அழை-நடராசத்தத்துவம்,திருமந்திரம் : azhai_saivamaanaadu