சனாதனம் 2

பதவி நிலைகளும் வருணாசிரமும்

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்