சித்திரை 20, 2046 / மே 03, 2015
தொல்காப்பியர் ஆய்வு மையம் அறக்கட்டளை
அனைத்திந்தியத் தமிழ்ச்சங்கம்
தமிழ் அமைப்புகள்
தமிழாலயம், சாமித்தோப்பு, குமரிமாவட்டம்

தலைமை: கு.பச்சைமால்

முன்தொகை அளிப்பவர் : வள்ளல் கு.வெள்ளைச்சாமி

தொடக்கவுரை: புலவர் த.சுந்தரராசன்

சிறப்புரை:

பேராசிரியர் ஆறு அழகப்பன்

பேராசிரியர் பொன்னவைக்கோ

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்