(ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள் 1521-1530 இன் தொடர்ச்சி)
1531. மீயொலி யியல்Hypersonics
1532. மீளாமை வெப்ப இயங்கியல்Irreversible thermodynamics
1533. மீளிணை இ.கீ.அ. நுட்பியல்Recombinant DNA technology
1534. மீள்மை இயங்கியல்Elastodynamics
1535. மீனியல்Ichthyology
1536. மீன் நோயியல்Fish pathology
1537. மீன் பதன நுட்பியல்Fish processing technology
1538. மீன் பிடியியல்Piscatology
1539. மீன்வளப் பொறியியல்Fisheries engineering
1540. மீன்வளர்ப்புப் பொருளியல்Aquaculture economics
1541. முக அழகியல்Kalology
1542. முகமுடிப் பண்டுவம்Hypertrichology
1543. முகிலியல்Nephology
1544. முகில் இயற்பியல்Cloud physics
1545. முகிழுயிரியியல்Protistology
1546. முக்கூற்றுடலியியல்Trilobitology
1547. முட நீக்கியல்Orthopaedics
1548. முடவியல்Rheumatology
1549. முடி நீக்கியல்Electrology (2)
1550. முடி யியல் மயிரியல், மயிர்முடிநூல், முடியியல் எனப்படுகின்றது. Trich என்னும் பழங்கிரேக்கச் சொல்லிற்கு முடி எனப்பொருள். மயிர் என்பது நல்ல தமிழ்ச்சொல்தான். மயிர்நீப்பின் வாழாக் கவரிமா அன்னார் உயிர்நீப்பர் மானம் வரின் (திருக்குறள் 969) எனத் திருவள்ளுவரும் பயன்படுத்தி யுள்ளார். இருப்பினும் இச்சொல்லை வசைச்சொல்போல் இப்பொழுது பயன்படுத்தி வருவதாலும் எண்ணிக்கையில் ஓர் எழுத்து குறைவதாலும் சுருக்கமான முடியியல் –  trichology என்பது குறிக்கப்பட்டுள்ளது.Trichology

(தொடரும்) 

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்,
அறிவியல்வகைமைச்சொற்கள் 3000