(ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள் 1641 -1650இன் தொடர்ச்சி)

1651. வண்ணவியல்Chromatology
1652. வயணஇயல்Methodology
1653. வரலாற்றியல்Historiology
1654. வரலாற்றுமொழியியல்Diachronic linguistics / Historical linguistics
1655. வரலாற்றுக் கிளைமொழியியல்Diachronic Dialectology
1656. வரலாற்றுக் குமுகவியல்Historical Sociology
1657. வரலாற்றுப் புவியியல்Historical Geology
1658. வரிசைப் புள்ளியியல்Order statistics
1659. வரைகணிதவியல் Finite mathematics –  சிற்றளவு கணிதவியல், முடிவுள்ள கணிதம், வரை நிலைக் கணிதவியல், பிரயோகக் கணிதம், பயனுறுத்த கணிதம் எனப்படுகின்றன. இலங்கையில் பயன்படுத்தப் பெறும் பிரயோகம் என்பது தமிழ்ச் சொல்லல்ல. வரையறுத்த அல்லது வரைநிலை என நாம் பயன்பாட்டில் பொருள் கொள்ளும் வகையில் சுருக்கமாக வரைகணித வியல் எனலாம்.  Finite mathematics
1660. வரைகூறற்றப் புள்ளியியல்     Nonparametric statistics

(தொடரும்) 

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்,
அறிவியல்வகைமைச்சொற்கள் 3000